Yhdistys

Yhdistyksen säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vaikuttajaverkosto WoMan ry. Nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä WoMan ry ja epävirallisissa yhteyksissä myös englanninkielisenä Network WoMan ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Sen toiminta-alueena on koko maailma. Yhdistyksestä käytetään myöhemmin säännöissä nimitystä WoMan.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

WoMan ry on naisvaikuttajien järjestö, joka edistää aktiivisesti jäsentensä verkostoitumista työelämässä. Haluamme, että pätevät naiset pääsevät merkittäviin tehtäviin yhteiskunnassa ja ottavat liiketoimintavastuuta yrityksissä. Tasa-arvoinen palkitseminen on oleellinen osa WoMan ry:n toiminta-ajatusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi WoMan tuottaa ja tarjoaa jäsenilleen informaatiopalveluja, järjestää tilaisuuksia naisjohtajien, -yrittäjien ja -asiantuntijoiden verkostojen luomiseksi ja toimii kouluttamalla, konsultoimalla, tutkimus- ja julkaisutyöllä tasavertaisen johtamiskulttuurin kehittämisen puolesta. Toimintansa tukemiseksi WoMan voi vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

3. Jäsenet

WoManin varsinaisena jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Varsinaisten jäsenten lisäksi WoManilla voi olla ulkomaisia yksilö- ja oikeuskelpoisia yhteisöjäseniä. WoManin kunniajäseneksi voidaan WoManin kokouksen päätöksellä kutsua sen tarkoitusperiä ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. WoManin jäsenet hyväksyy WoManin hallitus. WoManilla voi olla myös kannatusjäseniä, jotka haluavat tukea WoManin toimintaa. Jäsenellä on oikeus erota WoManista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä WoManin kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Varsinaisilta jäseniltä, kannatusjäseniltä ja ulkomaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää WoManin syyskokous. Kunniajäsen ja 70 vuotta täyttänyt jäsen eivät ole jäsenmaksuvelvollisia. Womanin hallitus voi päätöksellään erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksua eikä huomautuksenkaan jälkeen sitä suorita.

4. Hallitus

WoManin hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kolme (3) varajäsentä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme (3). Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsen voidaan valita kerran uudelleen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus nimittää WoManin toimihenkilöt.

5. WoManin nimen kirjoittaminen

WoManin nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

6. Tilit

WoManin tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

7. WoManin kokouksen koolle kutsuminen

WoManin kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena postitse tai sähköpostin välityksellä kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu WoManin kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8. WoManin kokoukset

WoManin kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Hallitus päättää kokousten päivämäärät. WoManin ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) WoManin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. WoManin kokouksissa jokaisella varsinaisella, ulkomaisella ja kannatusjäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9. Kevätkokous ja syyskokous

WoManin kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Kokouksen avaus Valitaan kevätkokouksen puheenjohtaja Valitaan kevätkokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hyväksytään kokouksen työjärjestys Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

WoManin syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Kokouksen avaus Valitaan syyskokouksen puheenjohtaja Valitaan syyskokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hyväksytään kokouksen työjärjestys Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa Päätetään WoManin edustajista niissä järjestöissä, joihin WoMan kuuluu Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10. Asian esille ottaminen WoManin kokouksessa

Mikäli WoManin jäsen haluaa saada jonkin asian WoManin kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti WoManin hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. WoManin sääntöjen muuttaminen ja purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja WoManin purkamisesta on tehtävä WoManin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai WoManin purkamisesta. WoManin purkautuessa WoManin varat käytetään WoManin tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. WoManin tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.