Yhdistys

Yhdistyksen säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vaikuttajaverkosto WoMan ry. Nimestä voidaan käyttää myös
epävirallista lyhennettä WoMan ry ja epävirallisissa yhteyksissä myös englanninkielisenä
Network WoMan ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Sen toiminta-alueena on
koko maailma. Yhdistyksestä käytetään myöhemmin säännöissä nimitystä WoMan.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

WoMan ry on naisvaikuttajien järjestö, joka edistää aktiivisesti jäsentensä verkostoitumista
työelämässä. Haluamme, että pätevät naiset pääsevät merkittäviin tehtäviin yhteiskunnassa ja
ottavat liiketoimintavastuuta yrityksissä. Tasa-arvoinen palkitseminen on oleellinen osa
WoMan ry:n toiminta-ajatusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi WoMan tuottaa ja tarjoaa
jäsenilleen informaatiopalveluja, järjestää tilaisuuksia naisjohtajien, -yrittäjien ja –
asiantuntijoiden verkostojen luomiseksi ja toimii kouluttamalla, konsultoimalla, tutkimus- ja
julkaisutyöllä tasavertaisen johtamiskulttuurin kehittämisen puolesta. Toimintansa
tukemiseksi WoMan voi vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

3. Jäsenet

WoManin varsinaisena jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai
säätiö. Varsinaisten jäsenten lisäksi WoManilla voi olla ulkomaisia yksilö- ja oikeuskelpoisia
yhteisöjäseniä. WoManin kunniajäseneksi voidaan WoManin kokouksen päätöksellä kutsua
sen tarkoitusperiä ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. WoManin jäsenet hyväksyy WoManin
hallitus. WoManilla voi olla myös kannatusjäseniä, jotka haluavat tukea WoManin toimintaa.
Jäsenellä on oikeus erota WoManista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä WoManin kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä
varten. Varsinaisilta jäseniltä, kannatusjäseniltä ja ulkomaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja                                  vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää WoManin varsinainen vuosikokous.
Kunniajäsen ja 70 vuotta täyttänyt jäsen eivät ole jäsenmaksuvelvollisia. Womanin hallitus
voi päätöksellään erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksua eikä
huomautuksenkaan jälkeen sitä suorita.

4. Hallitus

WoManin hallitukseen kuuluu varsinaisessa vuosikokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi
kerrallaan valitut kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan
valitut kolme (3) varajäsentä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa
kolme (3). Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdeksi (1)
vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsen voidaan valita kerran uudelleen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus nimittää WoManin toimihenkilöt.

5. WoManin nimen kirjoittaminen

WoManin nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
hallituksen jäsenen kanssa.

6. Tilit

WoManin tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen edelliseltä
tilikaudelta on annettava tilintarkastajille ja toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun 15
päivänä ja tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle
kolmen (3) viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

7. WoManin kokouksen koolle kutsuminen

WoManin kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään
seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena postitse tai
sähköpostin välityksellä kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu WoManin avoimilla
verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

8. WoManin kokoukset

WoManin varsinainen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun 31. päivään mennessä.
Hallitus päättää vuosikokouksen päivämäärän.
WoManin ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
vähintään kymmenesosa (1/10) WoManin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän
kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
WoManin kokouksissa jokaisella varsinaisella, ulkomaisella ja kannatusjäsenellä on yksi ääni.
Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaalit arvalla, mutta muissa asioissa
tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9. WoManin varsinainen vuosikokous

WoManin varsinaisessa vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta
• kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
• hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varainhoidosta
• tilin- ja toiminnantarkastajien kertomus edellisen vuoden tilien ja toiminnan
tarkastamisesta
• edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen
• vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen ja päättäminen toimenpiteistä, jotka
hallituksen ja tilin- ja toiminnantarkastajien kertomukset antavat aihetta
• hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
• seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarviosta päättäminen sekä siihen liittyvänä
jäsenmaksujen vahvistaminen
• asiat, jotka yhdistyksen jäsen haluaa ottaa käsiteltäväksi ja joista jäsen on kirjallisesti
ilmoitettu WoManin hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun
• muut hallituksen esittämät asiat

10. Asian esille ottaminen WoManin kokouksessa

Mikäli WoManin jäsen haluaa saada jonkin asian WoManin kokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti WoManin hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. WoManin sääntöjen muuttaminen ja purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja WoManin purkamisesta on tehtävä WoManin kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai WoManin purkamisesta. WoManin purkautuessa
WoManin varat käytetään WoManin tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. WoManin tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan
tarkoitukseen.